EVS-EN 1610:2007


EVS-EN 1610:2007 Dreenide ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine (Construction and testing of drains and sewers)

 
Käesolev standard on rakendatav tavapäraselt maa sisse paigaldatud ja tavapäraselt raskusjõu all toimivate dreenide ja kanalisatsioonitorustike ehitamisel ja katsetamisel. Standard on rakendatav kaevikutesse või muldkeha alla paigaldataate ning maapealsete dreenide ja kanalisatsioonitorustike puhul.
 
Standardi käsitlusalas on konstruktsiooni komponendid ja materjalid, kaevandamine, täite ja toestiku korrektse teostamise kord, torustiku paigaldamine, ühendused torudesse ja kaevudesse, ehituseaegasete katsetuste läbiviimise kord, tagasitäitmine, torustike ja kaevude lõppkontroll ja katsetamine peale tagasitäitmist. Standard käsitleb ka meetodeid ja nõudeid isevoolsete torustike katsetamiseks.